Doprava zdarma
Kód: 66 | Značka: BACOBAN

Bacoban®WB (bez alkoholu) 5l koncentrát

4 499 Kč 3 718,18 Kč bez DPH
Skladem

5 litrů koncentrátu BACOBAN® pro 500 litrů dlouhodobé dezinfekce povrchu.

Koncentrát na 500 litrů dezinfekčního prostředku na vodní bázi.

 
Kategorie: Dezinfekce
Hmotnost: 5 kg

5litrový kanystr BACOBAN® koncentrát pro dlouhodobou povrchovou dezinfekci

Postačí na 500 litrů dezinfekčního prostředku (ředěného vodou v poměru 1: 100)

Dezinfekční prostředky používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.


Vlastnosti produktu

Složení:
100 g roztoku obsahuje: benzalkoniumchlorid 26 g, pyrithion sodný 2,5 g, polykondenzáty, vůně, čištěná voda, bez formaldehydu, bez fenolu.
Složky podle nařízení (ES) č. 648/2004: 15% a více, ale méně než 30% kationtové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, vonné látky (linalool, citron, citral, geraniol, citronellol)

 

Použití

Ven Bacoban ® WB Podle mixovacího stolu připravte roztok připravený k použití a povrchy dostatečně navlhčete. Neoplachujte ani neotírejte do sucha. Doba stání čerstvě připraveného pracovního roztoku: 8 hodin

Doporučené ředění
Konečný objem 0,5 % 1 % 2 % 3 %
1 litr 5 ml 10 ml 20 ml 30 ml
2 litry 10 ml 20 ml 40 ml 60 ml
4 litry 20 ml 40 ml 80 ml 120 ml
8 litrů 40 ml 80 ml 160 ml 240 ml
10 litrů 50 ml 100 ml 200 ml 300 ml
Trvalý antimikrobiální účinek (Efekt remanence) až do 10 dní (testováno na základě ASTM E 2180).
Dermatologicky testováno (* při 1%): velmi dobrá snášenlivost s pokožkou.

Účinnost a dávkování:

Test podle směrnice DGHM (vysoká organická zátěž):
1,5%, 15 min; 2,0%, 5 min.
Testování podle směrnic EN:
DIN EN 1040: 0,25%, 5 min.
DIN EN 1275: 0,25%, 5 min.
DIN EN 1276: 0,75%, 5 min. 0,50%, 15 min.

DIN EN 1650: 0,50%, 5 min. 0,25%, 15 min.
DIN EN 13697: 0,50%, 15 min.
EN 13727: 1%, 5 min.
EN 13624: 1%, 5 min.
DIN EN 14561: 3% 5 min, 0,5% 60 min
DIN EN 14562: 0,5% 60 min

Testování podle pokynů DVV: *omezená virucidní účinnost; 1,0 %; 5 min (HIV, HBV, HCV, herpes, chřipka, také ptačí chřipka, BVDV, vakcínie), rotavirus: 0,1 %, 5 min., adenovirus: 2,0 %, 240 min.

Trvalý antimikrobiální účinek až 10 dní (testováno na základě ASTM E 2180)

Důležité!
Dlouhodobé antimikrobiální účinky Bacobanu ® WB nesmí vést k vynechání nezbytných dezinfekčních opatření v případě viditelné a / nebo diskutabilní kontaminace!


Bezpečnostní poznámka:
Obchodní sdružení stanoví, že při manipulaci s dezinfekčními prostředky je nutné nosit rukavice. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění kůže a vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou/sprchou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Udržujte mimo dosah dětí.
Používejte pouze s vodou a podle mísící tabulky. Nepoužívejte s jinými čisticími nebo dezinfekčními prostředky.

Lze použít na všechny povrchy. V případě pochybně citlivých povrchů doporučujeme test odolnosti na nenápadné ploše. Skladování pouze v uzavřené nádobě. Skladujte v chladu a suchu.

Nádobu lze recyklovat pouze tehdy, je-li zcela prázdná. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Zlikvidujte vhodným způsobem v souladu s místními a úředními předpisy.

Biocid Reg. No: N-28795 (D). 263/17/L (Lu)

Roztok připravený k použití podle míchací tabulky nevyžaduje symbol nebezpečí.

Bacoban™ nastavuje nový standard v čištění a dezinfekci pomocí patentovaného roztoku na vodní bázi, který zabíjí 99,99 % virů, bakterií a hub a pomáhá předcházet růstu bakterií, plísní a plísní tím, že vytváří hygienický povrch.